Start Oferta studiów UP z Krakowa Studia II stopnia Pedagogika specj. poradnictwo edukacyjne i zawodowe
Pedagogika specj. poradnictwo edukacyjne i zawodowe Drukuj Email
Studia Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa - Oferta studiów II stopnia w roku 2014/15
Kierunek pedagogika
Specjalność poradnictwo edukacyjne i zawodowe (nauczycielska)
Poziom studiów II stopień
Uzyskiwany tytuł magister
Długość studiów
2 lata
Tryb studiów niestacjonarne
Miejsce studiów Myślenice
Wymagane wykształcenie kandydata

Studia przewidziane dla absolwentów studiów zawodowych z dyplomem licencjata (posiadających kwalifikacje nauczycielskie) kierunku pedagogika - różnych specjalności, pedagogika specjalna oraz absolwentów innych kierunków o specjalności nauczycielskiej.

Kryteria przyjęć
Kryterium kwalifikacji: konkurs dyplomów.
Kryterium dodatkowe: średnia ze studiów I stopnia.
Termin rejestracji elektronicznej

od 1 czerwca 2015 r. Rejestracja odbywa się wyłącznie na stronie: https://rekrutacja.up.krakow.pl/

Tegoroczni absolwenci studiów I stopnia, którzy nie otrzymali jeszcze dyplomu - rejestrują się bez podawania numeru dyplomu. Do złożenia dokumentów niezbędne będzie zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia wraz z podaną średnią ocen za cały okres nauki.

Termin i miejsce składania dokumentów

wrzesień 2015 r.*

MYŚLENICE, Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych - Sekretariat Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, ul. Żeromskiego 17, 32-400 Myślenice - wejście przez budynek ZSTE do budynku Warsztatów Szkolnych.
Czynne: poniedziałek - piątek w godzinach od 8:00 do 16:00.

Istnieje możliwość składania dokumentów przed wyznaczonym terminem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Data ogłoszenia listy przyjętych wrzesień 2015 r.*
Termin i miejsce dokonania wpisu na studia

wrzesień 2015 r.*

KRAKÓW, Instytut Nauk o Wychowaniu UP ul. Ingardena 4

Opłata za semestr nauki 2000.00 PLN* w terminie do 15 października 2015 r. lub w trzech równych ratach w terminach:
I rata 700zł - do 15 października 2015 r. lub terminu pierwszych zajęć (w zależności co nastąpi wcześniej)
II rata 650zł - do 30 listopada 2015 r.
III rata 650zł - do 31 stycznia 2016 r.
Sylwetka absolwenta
i uzyskiwane uprawnienia
Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Absolwent posiada przygotowanie do sprawowania profesjonalnej opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, w instytucjach profilaktyki i pomocy społecznej. Jest przygotowany do prowadzenia badań pedagogicznych, do pracy w placówkach naukowo-badawczych oraz szkolnictwie wyższym.

Absolwent specjalności poradnictwo edukacyjne i zawodowe jest przygotowany do prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w charakterze doradcy edukacyjnego i zawodowego, animatora aktywności zawodowej, a także pedagoga prowadzącego indywidualne i grupowe poradnictwo edukacyjne, orientację zawodową wspierającą i projektującą karierę zawodową uczniów, w tym także uczniów o specjalnych potrzebach. Absolwent posiada umiejętność rozpoznawania rynku pracy, stosowania nowoczesnych technik doradztwa i aktywizacji zawodowej, organizowania i prowadzenia poradnictwa edukacyjnego i zawodowego oraz zarządzania karierą.

Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w charakterze doradcy, konsultanta i organizatora różnych form działalności edukacyjnej w:
  • urzędach pracy,
  • instytucjach zapewniających uzyskanie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe (w tym szkołach dla dorosłych, zakładach szkolenia zawodowego, instytucjach edukacji ludzi starszych),
  • instytucjach administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację i zatrudnienie,
  • centrach informacji i planowania kariery zawodowej, mobilnych centrach informacji zawodowej (OHP), biurach karier, agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy,
  • zakładach pracy prowadzących działy ds. personalnych i rozwoju kadr,
  • zakładach pracy prowadzących stanowiska pracy chronionej,
  • szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w charakterze pedagoga doradcy zawodowego, w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych.
Dostęp do dalszych studiów
Uzyskany tytuł zawodowy magistra daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.
Kontakt z Komisją Rekrutacyjną Myślenice: tel. 12 272 37 99
Kraków:
Inne * może ulec zmianie
Warunkiem uruchomienia kierunku w Myślenicach jest zgłoszenie się min. 30 osób.
Dyplom ukończenia studiów magisterskich wydawany jest przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
 


© Copyright by ZSTE Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Zgłoś błąd na stronie

Polecane: Miasto-info.pl; Starostwo Powiatowe w Myślenicach; UMiG w Myślenice; Fotografia panoramiczna; Wirtualny spacer po Myślenicach;